Nazovite: +385 98 352 923

2014.g. pokazala je velikom broju vinogradara koliko je brige i znanja potrebno za dobar rezultat. Ali uzroke lošeg uspjeha, u konačnici izrazito visoki postotak truleži grožđa, objašnjavamo nevjerojatno jednostavno.Bila je takva godina ! Najčešći je komentar.

U jednoj manjoj općini sa 1700 vinograda, prosjek 500 trsova, utroši se oko 1 milion kuna na zaštitu vinograda. Minimalno 500,00 kn za vinograd sa 500 trsova. Nije toliko problem u potrošnji novca za sredstva za zaštitu bilja, ako je rezultat 80-90 % zdravog grožđa. Ali, ako je rezultat u berbi 80 – 90 % trulog grožđa i ako to pripišemo jednom kašnjenju u tretiranju, nešto nije u redu. Ili sa biljkom ili sa nama. Ili jedno i drugo. Ako izvršimo 8 – 10 tretiranja vinograda pesticidima, neka bar u konačnici rezultat bude dobar. Inače smo samo onečistili okoliš pesticidima.

Ako problem objašnjavamo jednostavno ili ako prelazimo preko problema, tada je sigurno da će nam se problem ponoviti.

Na području grada Dugog Sela i općine Brckovljani postoje vinogradi u kojima je postotak trulog grožđa u berbi 2014.g. bio ispod 10 %. Ne slučajno.

 

 

 

 

 

 

Zaštita bilja

O izboru sredstava za zaštitu bilja i primjeni postoji veliki broj publikacija, veliki i dobar izbor fungicida i insekticida, a također i stručnih radova u R.H.
Važno je napomenuti da je potrebno imati vremena i opreme – uređaja za pravovremeno izvršenje zaštite. Tretiranja su moguća - potrebna i u 5 sati u jutro, kada nema vjetra i kiše.
Doza i koncentracija. Često se poklopi koncentracija, utrošak škropiva – vode i doza – količina preparata na broj trsova. Doze po jedinici površine i koncentracije preparata na 100 l vode, napisane su u uputama za svaki preparat – s.z.b. O tome više u poglavlju aplikacija pesticida.
Proizvođači su upoznati i sa maksimalnim razmacima između tretiranja. Koliko su proizvođači usvojili znanja o sredstvima za zaštitu bilja, dozi i koncentraciji vidljivo je u klimatski nepovoljnom godinama ( 2014.g.).

U 2015.g. najvažniji nametnik su GROŽĐANI MOLJCI. Ponovo se ponavlja isti problem, posebno kod vinogradara koji proizvode grožđe – vino za sebe, ali i kod vinogradara sa znatnijim površinama.. Unatoč 3-5 primjena insekticida, u berbi svaki četvrti - peti grozd ima štete od truleži, a prethodile su štete od grožđanih moljaca.

 

EVIDENCIJA TRETIRANJA – zaštite vinograda.

Evidencija je potrebna da bi agronom mogao preporučiti pravilne izmjene u upotrebi sredstava za zaštitu bilja, u odnosu na prethodne godine i/ili na uvjete rasta. Tako se povisuje učinkovitost u zaštiti bilja. Niti u poljoprivrednim ljekarnama uglavnom nemaju potrebne podatke. Zbog tih razloga vinogradari kupuju i primjenjuju insekticide, koji se dugi niz godina koriste u suzbijanju grožđanih moljaca.

 Foto: živa gusjenica grožđanog moljca u bobi 03-09-15

 

 

Foto: Izuzetno brojna populacija grožđanih moljaca u cvatnji, na sorti Frankovka ( 05-06-15).

Do tada nije izvršeno niti jedno tretitanje insekticidom. Gusjenice 10 mm. Izvršeno tretiranje sa insekticidom AFFIRM ( prvi puta primjenjen u vinogorju ) 70 grama / 12 litara / 240 trsova , ¾ habitusa biljke – zona grožđa, leđna prskalica ( ili 1,46 kg / 5000 trsova ). Nakon 24 sata pregledano 25 zapredaka. U svakom zapretku gusjenica – neživa.
03-07-15 ponovno tretiranje sa insekticidom AFFIRM protiv grožđanih moljaca. Rezultat u berbi odličan. Na jednom od 160 grozdova vidljive su trule bobice, kao posljedica šteta od grožđanih moljaca.
Ukupno tri meni poznata vinogradara u našem vinogorju koristila su AFFIRM ili VERTIMEC. Samo dva tretiranja insekticidom u tijeku vegetacije protiv grožđanih moljaca. Sa odličnim rezultatom.

Tuča 24-07-15 i ŠTETE OD TUČE na vinovoj lozi ( Martin Breg )
Nakon tuče nastavio se kišni period koji je trajao 7 dana. do 31-07-15., uz veliku opasnost od truleži grožđa koju uzrokuje Botrytis cin., ali i kisele truleži, koju uzrokuju bakterije Acetobacter sp.i dr.
U nadgledanim vinogradima, program suzbijanja truleži grožđa nakon tuče obuhvatio je suzbijanje dva uzročnika truleži.
Primjena fungicida TELDOR protiv truleži koju uzrokuje Botrytis cinerea., jedno tretiranje – zona grožđa, ledni raspršivač, u preporučenoj koncentraciji. Zbog moguće pojave truleži grožđa koju uzrokuju drugi organizmi – Acetobakter sp., u kasnijim sortama grožđa ( karenca ) primjena fungicida na osnovi Bakra + preparat na osnovi Sumpora. U pokusu na sortama grožđa ranije epohe korišten je preparat EKSTRASOL, mikrobiološki preparat na osnovi bakterije Bacillus subtillis. Naveden za suzbijanje u literaturi ( SAD ).

 


Foto. Grožđe oštećeno tučom

 


Foto: Bobice koje nisu odmah raspucane nakon tuče, možda su i največa opasnost za cijeli grozd

 

 

Gnojidba - ishrana vinove loze

Gnojidba putem tla

Jedan od važnih razloga za loš konačni rezultat u godinama sa čestim oborinama ( 2014.g.) sigurno je u gnojidbi – ishrani bilja.
Definicije i pravila poznata znanosti napisana su u stručnoj literaturi iz područja: Ishrane bilja, Fiziologije bilja, Pedologije ali i nekoliko pravila iz Biokemije i Mikrobiologije. 40 ak pravila direktno su primjenjiva u praksi i znače sigurnost u proizvodnji.

U tijeku 17 godina izvršio sam više od 300 pokusa – proba sa folijarnm gnojivima različitih proizvođača, od kojih više od 100 u ishrani vinove loze. Pokusi potvrđuju sve definicije i pravila.

Analize lista na makro i mikro elemente, 4-5 puta u tijeku vegetacije, malo tko radi iz poznatih ili manje poznatih razloga. Stoga se oslanjamo na pravila iz stručne literature.
Vrlo pojednostavljeno:

  • urodom – grozdom iznosimo 15 ( 17 ) HRANJIVA uključujići O, C. H. Posljednjih 20 ak godina uglavnom putem tla primjenjujemo samo NPK gnojiva. Zemlja – tlo nije nepresušan izvor ostalih hranjiva. Posebno nakon godina sa visokim urodom.
  • sva hranjiva koja smo biljci ponudili i koja su prisutna u tlu u dovoljnoj količini, biljka često nije u mogućnosti usvojiti. Ili ne usvaja omjere hranjiva koji su u tom momentu potrebni ( vlažnost tla, temperature tla u početku vegetacije, temperatura zraka, pH tla ....... )
  • u ljetnom periodu sa čestim oborinama ( 2014.g. ) dolazi do povišene mineralizacije organske tvari i oslobađanja hranjiva, posebno dušika. Mikrobiološki i kemijski proces. Organska tvar – NH3 – NH4 – NO2 – NO3 Biljka je prema tim saznanjima u 2014.g.nakon cvatnje usvajala dušik puno više nego kalij. Što nije dobro za otpornost biljke. Dušik je jedan od najmobilnijih elemenata u tlu i biljci. Vinogradari koji su u takvim uvijetima primjenili dušik putem tla, imali su još više truleži, ali i ukupnu podložnost biljke bolestima.
  • tijekom takvih uvijeta u grozdu nema dovoljno hranjiva koja gospodare vodom , a također je poremetnja u omjeru hranjiva u grozdu učinila grozd podložan bolestima
  • omjer Dušika i Kalija u listu i grozdu vinove loze utječe na infekciju Botrytis cinerea
  • dovoljna količina Kalcija u bobici – pokožici – staničnoj stijenki inhibira razvoj Botrytis cinerea
  • dovoljna količina Magnezija u peteljci grozda direktno smanjuje ukočenost peteljke ( Bunch Stem Necrosis ) i Botrytis cinerea
  • prevelika količina Kalija u tlu direktno utječe na smanjenje unosa Magnezija. Omjer Kalij : Magnezij u tlu
  • i td.

Da bi približili osnove kompleksne gnojidbe vinograda putem tla kakav je nekada bio i da naglasim POTREBU ZA BOLJIM IZBOROM GNOJIVA PUTEM TLA. Sjetimo se gnojidbe STAJSKIM GNOJEM.. Nekada su u jesensko-zimskom periodu četiri radnika prvi dan izvršila utovar, prijevoz do vinograda i razvoz stajskog gnojiva po vinogradu. Dvoje vile po trsu.Znači cca 7-8 kg/trs ili 40 tona / 5000 trsova.

Drugi dan su motikama kopali i pritom unosili stajski gnoj u tlo. Minimalno 60 radnih sati za vinograd od 500 trsova. Različiti su informacije u literaturi o sastavu stajskog gnojiva, što je i logično. Primjer. Sa 40 tona / ha stajskog gnoja unosili smo: 240 kg dušika, 125 kg fosfora, 240 kg kalija, 120 kg kalcija, 40 kg magnezija, sumpor, 3-7 kg željeza, bor i ostali mikro elementi, organsku tvar – humus, povisili mikrobiološku aktivnost tla ( aminokiseline, huminske, fulvo kiseline ) i dr.

Znamo da krava tj. stoke gotovo da i nema, ali samo da približimo koliko smo pojednostavili gnojidbu vinove loze i ZAŠTO TREBA BOLJA GNOJIDBA PUTEM TLA I DOPUNA PUTEM LISTA. Danas najčešće kupimo u poljoprivrednoj apoteci 50 kg NPK mineralnog gnojiva, dovezemo u vinograd i razbacamo za 1 sat. Danas u ponudi poljoprivrednih apoteka postoje kompleksna mineralna gnojiva sa magnezijem i mikro elementima, ali i organsko mineralna - biokemijska gnojiva sa najvažnijim komponentama organske tvari u formulacijama.

 

Folijarna gnojidba vinove loze

Folijarna gnojidba ima izuzetnu važnost u uzgoju vinove loze, posebno u ISHRANI GROZDA, ali i u godinama – periodima kada uvijeti za rast i razvoj vinove loze nisu optimalni. Mnogi vinogradari ne vjeruju u učinkovitost folijarne gnojidbe, premda su razlozi poznati u znanosti.

 

Foto. Prvih 15 – 20 dana zvor hranjiva za mladicu u proljeće je hrana sadržana u lucnu, rezniku, odnosno čokotu – REMOBILIZACIJA.

Ovisno o urodu i uvijetima rasta prethodne godine, folijarna gnojidba ima značajnu ulogu i velika je pomoć u pravilnoj opskrbu mladice. Samo dušik, često nije najbolji izbor.

 


Foto: Pucanje bobica, nakon sušnog perioda (90 l oborina u 7 dana ). Folijarom gnojidbom osiguravamo hranjiva koja gospodare vodom u biljci i koja pojačavaju kožicu bobe.

 


Foto: Šarenje. Bobice na grozdu nemaju ujednačenu opskrbu hranjivima. Najbolje vidljivo u izmjeri šećera pred berbu. Folijarna gnojidba ima cilj popraviti razlike u sadržaju hranjiva između pojedinih bobica. Dio bobica će u berbi biti fiziološki zrelo, a nakon toga dolazi do prirodnog procesa truleži.

 


Foto: Kokoš i jaje. Bobice na grozdu neravnomjerno su razvijene najčešće zbog nedostatka Bor a ( Cink a, ali i drugih hranjiva ). Folijarna gnojiva sa visokim sadržajem mikro elemenata potrebno je primjeniti prije cvatnje

 


Foto: Štete na grozdu izazvane jakim sunčevim zračenjem, lošom aplikacijom i izborom s.z.b. Opekline bobica od sunca direktno je vezano za sastav, čvrstoću i debljinu kožice bobe – ishrana grozda.

 


Foto: Nedostatak Magnezija ( i drugih hranjiva ) na trsu sa izuzetno velikim brojem grozdova – opterećenjem ( 40 grozdova na trsu graševine ). Folijarnu gnojidbu sa Magnezijem, ali i drugim makro hranjivima potrebno je započeti odmah nakon cvatnje. Posebno kada je vidljivo da će urod biti visok. Mogući problem u slijedećoj godini.

Folijarnom gnojidbom hranimo grozd, ali i biljku – mati, koju pripremamo za slijedeću godinu. Hrana u lucnu i rezniku za slijedeću godinu.

Priručnici

Naručite praktične priručnike
autor: Krešimir Kralj dipl.ing.agr